top of page

FAQ/Často kladené dotazy

Zde najdete základní odpovědi na nejčastější dotazy spojené s investicí do dluhopisů

Proč investovat do dluhopisů dřevařské firmy?

1. Stabilní výnosy:

Dluhopisy dřevařských firem nabízejí stabilní a pravidelné výnosy, které jsou pevně stanovené při vydání dluhopisu. To znamená, že investor ví, kolik peněz může očekávat a kdy.

2. Nízká korelace s akciovými trhy:

Dluhopisy dřevařských firem mají obvykle nízkou korelaci s akciovými trhy, což znamená, že v případě poklesu akciových trhů mohou poskytnout určitou diverzifikaci portfolia a snížit celkové riziko.

3. Stabilita dřevařského průmyslu:

Dřevařský průmysl je obvykle stabilní odvětví s pevnou poptávkou po dřevě a dřevařských produktech. To může pomoci zajistit stabilní a pravidelné výnosy z dluhopisů dřevařských firem.

4. Investiční ochrana:

V některých případech mohou být dluhopisy dřevařských firem zajištěny nemovitostmi, vlastním majetkem firmy, či komoditami.

Historie dluhopisů

Vůbec první historicky doložený dluhopis se datuje do období okolo 2400 před naším letopočtem v Mezopotámii. Týkal se úhrady obilí, přičemž obilí bylo v té době běžným prostředkem směny. V době starověké Alexandrie pak můžeme vidět první dlužní listy, kterými dlužník potvrzoval bankéři svůj závazek. Bankéř na druhé straně vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu.

Co je to dluhopis?

Jedna z nejoblíbenějších a nejspolehlivějších investičních možností pro soukromé investory jsou dluhopisy. Korporátní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které společnosti vydávají, aby získaly peníze na financování nových projektů, výrobních linek, nových produktů a expanze obchodu. Pokud koupíte korporátní dluhopisy, půjčujete společnosti peníze, za což vám společnost nabídne úrokovou sazbu. Díky tomu, že můžete posoudit výhody dluhopisů před investováním, se liší od jiných cenných papírů. Dluhopisy jsou splaceny v určený termín, takže emitent zaplatí držitelům dluhopisů nominální hodnotu uvedenou na papírech.

Jaká je nejvyšší investice, kterou můžete do dluhopisů vložit?

Investor může investovat do dluhopisů až do výše hodnoty celkové emise.

Můžete investovat do dluhopisů postupně?

Ano, můžete investovat do dluhopisů po celou dobu, kdy jsou nabízeny.

Je možné investovat i menší částky?

Je možné investovat pouze ve výši nominální hodnoty jednoho dluhopisů. Nominální hodnota dluhopisu bývá stanovena

v rozmezí 25-50 tis. Kč. 

V případě společnosti Wood Seeds je stanovena nominální hodnota dluhopisu 50 tis Kč.

Mohu dluhopis prodat?

Dluhopis je volně prodejný.

Co znamená že byl projekt schválen ČNB

Projekt je schválen Českou národní bankou, což zaručuje úplnost, srozumitelnost a soudržnost informací obsažených v prospektu cenného papíru, dle Zákona č.190/2004 O dluhopisech: viz. Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný orgán podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu...

Je možné pořídit dluhopis na splátky?

Investice na splátky není většinou možná.

Pokud nakupuji jako podnikatel, musím výnos danit?

podnikající upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15%. 

Účtují se při koupi dluhopisů ještě nějaké další poplatky?

V případě naší emise neexistují žádné další poplatky při koupi dluhopisů. 

Kdy se vyplácí úrok?

Úroky jsou vypláceny měsíčně a jsou fixní po celou dobu platnosti dluhopisu. 

Kdo je upisovatel?

Upisovatel může být fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba. 

Co znamená úročení p.a.?

Hodnota úročení p.a. představuje roční úrokovou sazbu, avšak Investor obdrží měsíčně pouze jednu dvanáctinu z ročního úrokového výnosu.

Co je nominální hodnota?

Nominální hodnota je hodnota, která je uvedena na dluhopisu a reprezentuje nominální částku, za kterou byl dluhopis vydán. Je to de facto cena dluhopisu a bývá vyjádřena v měně, například v korunách. Nominální hodnota dluhopisu je vždy investorovi vrácena v den splatnosti dluhopisu.

Je s nákupem dluhopisu spojena povinnost podávat daňové přiznání?

Pokud upisovatel nevykonává podnikatelskou činnost a jeho příjmy z dluhopisů nejsou součástí jeho daňového přiznání, nemá povinnost podávat daňové přiznání z důvodu držení dluhopisů. Pokud však upisovatel vykonává podnikatelskou činnost, musí sám odvést srážkovou daň ve výši 15 %.

Mohu si nechat vyplatit dluhopisem před koncem emise/jeho splatnosti?

Možnost vrácení investované částky před koncem emise je obvykle vyloučena, pokud to emisní podmínky neupravují jinak, a to kromě případů stanovených zákonem o dluhopisech. Důvodem je ochrana finančního rozpočtu projektu, pro který jsou finanční prostředky získané prodejem dluhopisů určeny.

Jsou s nákupem dluhopisu spojeny nějaké poplatky? 

V případě našich emisí nejsou spojeny s nákupem dluhopisu žádné poplatky. Po skončení emise dostane upisovatel zpět celou investovanou částku a během trvání emise dostává každý měsíc příslušný výnos. Viz. výše.

bottom of page