top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WOOD SEEDS S.R.O.

Vážení,

společnost WOOD SEEDS s.r.o. ("Emitent") provozuje platformu dluhopisy.woodseeds.com sloužící k nákupu dluhopisů ("Platforma"). Toto informační oznámení se na Vás vztahuje, pokud tuto Platformu navštívíte ("Uživatel"). 

Tímto dokumentem Vás chceme informovat, jak a proč Vaše osobní údaje zpracováváme, a jaká práva v této oblasti máte. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto při zpracování osobních údajů dodržujeme ty nejpřísnější standardy.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, kontaktujte nás na e-mailu dluhopisy@woodseeds.com nebo na telefonním čísle 725 710 222. Prostřednictvím těchto kontaktů můžete také uplatnit svá práva uvedená v odstavci 4 níže.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost WOOD SEEDS s.r.o., se sídlem WOOD SEEDS s.r.o. Praha, Švédská 22, Praha 5, 150 00, IČO: 08182281, vedená u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn. C 37853.

Jaké jsou účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování osobních údajů?

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném námi poskytovanou službou a v souladu s účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních základů:

Za účelem poskytnutí naší služby, tj. koupě dluhopisu, zpracováváme osobní údaje Uživatele Platformy v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, trvalé bydliště, korespondenční adresa, platební údaje, údaje týkající se zakoupených dluhopisů.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Uživatele Platformy a plnění smlouvy o koupi dluhopisu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Některé osobní údaje (např. platební údaje) mohou být zpracovávány po dobu delší, pokud je to vyžadováno právními předpisy - účetní či daňové předpisy apod. (v případě účetních předpisů se jedná o dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo). Právním základem takového zpracování je splnění právních povinností.

Za účelem zajištění funkčnosti naší webové aplikace ("Aplikace"), jakož i zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracováváme osobní údaje Uživatele Platformy, a to v rozsahu: jméno, příjmení, technické a funkční cookies (více informací v Zásadách cookies).

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je náš i Váš oprávněný zájem na tom, aby Aplikace řádně a bezpečně fungovala. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (či dobu uvedenou v Zásadách cookies).

Za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení či newsletterů zpracováváme detaily elektronického kontaktu (e-mailová adresa, telefonní číslo) Uživatelů Platformy, kteří mohou takové kontaktování odmítnout již při poskytnutí kontaktu či kdykoli poté (tzv. opt-out). Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem spočívající v propagaci našich služeb Vám coby našim zákazníkům (tj. Uživatelům Platformy). Detaily elektronického kontaktu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, než takové zpracování odmítnete. 

Pokud nebudou splněny podmínky opt-outu pro zasílání nabídek dle bodu výše, budeme zpracovávat detaily elektronického kontaktu Uživatele Platformy pouze v případě, že nám k tomuto udělili souhlas, a to po dobu trvání takového souhlasu. 

Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, bankovní účet, údaje týkající se zakoupených dluhopisů pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem či oprávněný zájem třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Dále nám dovolte Vás informovat, že Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují administrativní, technickou či právní podporu nebo se kterými jinak spolupracujeme (např. marketingová obchodní činnost), pokud tyto osoby poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Takové osoby jsou zpravidla zpracovateli osobních údajů. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním?

Jakožto Subjekt osobních údajů máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Máte právo své osobní údaje vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování. 

Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace. 

Též máte právo na přenositelnost svých osobních údajů, toto je však možné pouze u osobních údajů, které jste nám poskytl/a sám/sama a jedná se o zpracování založené buď na Vámi uděleném souhlasu, nebo na smlouvě uzavřené mezi námi. Musí se též jednat o osobní údaje zpracovávané automatizovanými prostředky. Pokud uplatníte toto právo, nesmí jím být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, což jsme povinni vždy posoudit. 

Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojít, budeme Vás o této změně vhodným způsobem informovat. 

V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to pro každý jednotlivý účel. Souhlas můžete odvolat velice jednoduchým způsobem, a to prostřednictvím odhlašovacího linku obsaženého v každém e-mailu s obchodním sdělením, e-mailem či telefonicky na výše uvedených kontaktních údajích.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě našeho oprávněného zájmu, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit zasláním žádosti na výše uvedený e-mail či prostřednictvím telefonického hovoru.

Způsoby a prostředky zpracování

Vaše osobní údaje dle odstavce 2 výše získáváme prostřednictvím Vámi vyplněných údajů v rámci Platformy. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech (případně informačních systémech našich smluvních partnerů), v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací. 

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás včas o takové změně vyrozumíme. V případě potřeby se můžete kdykoli seznámit s aktuálním zněním tohoto dokumentu i na našich internetových stránkách www.woodseeds.com

Tento dokument je účinný ode dne 5.10.2020.

bottom of page