top of page

DOTACE

Přehled dotačních titulů pro realizaci projektu dřevozpracujícího závodu Wood Seeds.

Sazenice stromku představující růst naší firmy

O dotacích s Františkem Krejčím

Rozhovor s poradcem pro otázky udržitelného a oběhového hospodářství  včetně dotačního managementu

Vím, že pracujete většinou pro investory, kteří zavádějí moderní technologie OZE jako poradce pro jejich zavádění a podporu. Jak hodnotíte možnosti naší společnosti právě v této oblasti?

Vzhledem k tomu, že mě vždy zajímala ochrana životního prostředí, udržitelné lesní hospodářství a následné primární zpracování dřeva (vyrůstal jsem v takovém prostředí), tak je mi předmět podnikání vaší společnosti blízký. Právě potenciál u nově připravovaného využití brown fieldu pro zpracování dřeva je dobrým příkladem pro zavedení obnovitelných zdrojů energie jako jsou FTV panely, výstavba kotelny na tvrdou biomasu – štěpky z produkce vlastního odpadu ze zpracování dřeva – s možností využití tepla pro vlastní výrobu – sušení řeziva, tak i pro posouzení instalace kogenerační jednotky pro výrobu el. energie, včetně posouzení instalace akumulátorové soustavy pro uložení el. energie. Střech a místa v areálu je dostatek. Nyní je zpracována základní energetická koncepce areálu v Břasích, která řeší i další technické detaily pro efektivní řízení výroby a spotřeby el. energie a tepla...

František Krejčí z firmy Amazonetta Energy

Kdo je František Krejčí?

Nejen dotační specialista
 • Spoluzakládal Národní park Šumava

 • Zakladatel geoparku Královská Šumava a ideový otec celého projektu: jako takový zná všechny trasy Šumavy, rozumí geologii, odborník na lesy, ochranu přírodu a na místní historii

Příprava čerpání dotačních
titulů (DT) pro lesní hospodářství:

 • Budeme se snažit využít DT pro péči o les v rámci Programu rozvoje venkova v tomto PO EK (2021-2027), kdy je nutné podat jednotnou žádost o podporu formou dotace na 5 let s možností čerpat na 1 ha/ 1 rok vždy do konce května běžícího roku nejprve na stávající lesní pozemky a každý následující rok vždy na nově nabyté lesní pozemky. První jednotnou žádost budeme podávat do května 2024.

 • Na březen až duben 2024 je avizována výzva pro vybavení technickými prostředky (mobilní tech. prostředky) a školkařskou infrastrukturou v rámci Programu rozvoje venkova PO EK (2021-2027). V textu avíza je uvedena i podpora technologií a technologických zařízení pro primární zpracování dřeva (např. dřevosklady). Vždy půjde o podporu do 50 % z uznatelných nákladů.

 • Nyní jsme ve fázi čekání na text výzvy PRV. Máme k dispozici příručku programu a připravujeme podklady.

Certifikace LH, dřevovýroby, obchodu s dřevem a řízení kvality a jakosti

 • V rámci přípravy podkladů pro certifikaci (např. FSC) bude využito DT pro systém nastavení procesů umožňujících přejít na certifikované LH, výrobu a obchod se dřevem na mezinárodní úrovni.

Vzdělávání zaměstnanců

 • Příprava podkladů pro vzdělávací programy pro vlastní zaměstnance i pro budoucí partnerské školy (střední lesnická škola a ČVUT) v oblasti oběhového hospodářství ve dřevozpracujícím podniku. K tomu je připravován také investiční projekt pro rekonstrukci stávající budovy. Zde čekáme na výzvu v rámci programů ESF MPSV.

Možnost čerpání dotačních titulů pro areál dřevozpracujícího podniku Břasy:

 • Pořízení nových zdrojů tepla a elektrické energie, snížení energetické náročnosti budov

 • Proběhla příprava podkladů (Studie technického provedení pro výrobu energií a úspory energií) pro podání žádosti v rámci přerušené 1. výzvy programu OP TAK na vytvoření nového zdroje tepla na bázi spalování tvrdé biomasy – odpadů z vlastní dřevovýroby, využití tepla pro sušení dřeva, výrobu elektřiny, výroby elektřiny na bázi FTV zdroje (posouzení vlastní spotřeby/dodávek do sítě), budování vlastního úložiště el. energie, využití tepelných čerpadel pro vytápění administrativních budov či zateplených výrobních hal. Odevzdání žádosti o podporu v prvním kole provedeme patrně do konce ledna 2024, příjem žádostí má být obnoven tento podzim až přelom roku, výše podpory max. 50 % z UN, celkové RN (rozpočtové náklady) akce jsou nyní v přípravě.

 

 • Dále pak pro vytvoření energetického managementu areálu bude možné čerpat DT od MPO – pr. EFEKT pro podnikatele (čekáme na podzimní výzvu).

 

 • Další projekt je v procesu zpracování žádosti o podporu digitalizace podniku pro nákup HW a SW, včetně zavedení nového programu skladového hospodářství i s napojením na fungující areál pily „Lesy Sv. Hubert“.

 

 • Dalším projektem je Nakládání s dešťovou vodou ve výrobním areálu.
   

 • Nyní probíhá zadání studie pro komplexní projekt nakládání s dešťovou vodou v areálu (svody, vedení, akumulace, využití v technologii, vsakovací pásy,…, doprovodná zeleň). V rámci harmonogramu výzev OP TAK bude podána žádost o dotaci v tomto roce. 

Představujeme Vám dotační tituly o které máme zájem
a na jejichž podání se připravujeme


 

Koncepční studie dotace bude zpracována renomovanou firmou SWECO, a její součástí bude vypracování studie na získání dotace na „zelený marketing“ a udržitelné hospodaření.

 

V současné době probíhá dotační audit s firmou Amazonetta Energy, s.r.o. která je náš stálý partner pro oblast dotací.

Získali jsme podporu z Fondu NextGenerationEU pro lesnické projekty v Kraji Vysočina

 • Nedávno jsme obdrželi dotaci ve výši několika set tisíc korun z Fondu NextGenerationEU. Tato dotace, poskytnutá evropskou unií, je součástí širšího plánu obnovy a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

Lesní hospodář Luboš Muchna sází strom

Podpora pro lesnictví
a udržitelné
hospodaření

 • Fond NextGenerationEU byl vytvořen Evropskou unií s cílem podpořit projekty, které směřují k obnově a udržitelnosti. Jednou z klíčových oblastí financování je lesnictví a správa lesů, a to s důrazem na zachování biodiverzity, obnovu ekosystémů a udržitelné hospodaření.

 • Z tohoto programu jsme získali finanční prostředky na konkrétní projekty, které povedou k posílení lesních porostů v kraji Vysočina. Dotace budou využity na sadbu nových stromů, zřizování oplocenek pro ochranu lesů a obecně na opatření, která povedou k udržitelnému hospodaření s lesními zdroji.

bottom of page