top of page
Vyhledat
  • Redakce

Zajímavý článek na drevmag.cz / Cenový vývoj kulatiny a řeziva do poloviny roku 2022

Ačkoliv se v posledních měsících loňského roku trh s kulatinou začal po předchozím strmém růstu opět dostávat na korelující a udržitelnou cenovou úroveň s výstupním trhem řeziva, přesto se ceny některých kulatinových sortimentů v tomto období opět zvýšily v řádech desetikorun až stokorun (viz eDM 1-2/2022).


Tento trend, byť tentokrát u jehličnatých sortimentů už v řádech stokorun a u dubové kulatiny dokonce v řádech tisícikorun, pak pokračoval i letos v průběhu prvního pololetí. U nejžádanější smrkové kulatiny se např. u některých zpracovatelů nákupní cena v pilařské třídě III A/B dostala až na hranici 3800 Kč/m3, ve třídě III C na 3600 Kč/m3, ve třídě III D na 3000 Kč/m3, a v případě dubové pak maximální ceny v těchto třídách činily 12 000, 9000 a 5330 Kč/m3. Toto razantní cenové navýšení se pak promítlo i do mnohde markantního zdražení řeziva, a to nejen truhlářského, ale i stavebního, zejména pak sušeného.


V úvodu zmíněné nejen maximální, ale hlavně pak průměrné hodnoty celkového dalšího zdražení dřevní suroviny a jeho možné pro pilaře pozitivní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak negativní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej v první polovině měsíce června (júna) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.


Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 7 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od I. pololetí roku 2015.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v prvním pololetí letošního roku, respektive v jeho posledních dvou měsících. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek pak uvedená červená čísla informují o celkovém menším a v některých případech razantním zdražení (v Kč/m3) sledovaných sortimentů ve II. čtvrtletí 2022 ve srovnání s cenami na konci II. pololetí loňského roku.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále poměrně vysokého exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020 a 2021, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku loňského roku pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a vloni, hlavně pak v první polovině roku, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. Letos také válečný konflikt mezi agresorským Ruskem a napadenou Ukrajinou. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a s válkou na Ukrajině související aktuální rekordně vysoké ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce I. pololetí 2022, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti druhému pololetí loňského roku, stejně jako před tím, opět nahoru, tentokrát však mnohem výrazněji v řádech několika stokorun. V případě mezi pilaři nejžádanější SM se u všech sortimentů znovu dostaly na hodnoty v letech 2014–2017 nebo je i výrazněji přesáhly s tím, že např. v jakostní třídě III A/B, III C a III D, kde ceny kubíku stouply o dalších 630, 640 a 590 Kč, se zastavily na v našich průzkumech zatím rekordních 3200, 2960 a 2460 Kč/m3. O neuvěřitelných 770 korun se pak zvýšila i cena kubíku loupačky neboli kvalitativně nejlepší jakostní třídy II. Druhá jehličnatá stavební dřevina – BO podražila ve všech pilařských třídách (III A/B, III C a III D) shodně o 340 Kč/m3. O něco méně (o 320 Kč/m3) podražila BO loupačka (jakostní třída II). Další a oproti loňskému II. pololetí tentokrát mnohem razantnější zdražení se kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, dotklo i MD kulatiny. A to jak v kvalitativní třídě II, která na kubíku podražila o 390 Kč, tak i ve všech pilařských třídách, kde u kulatiny III A/B cena stoupla o 300 Kč/m3, u III C o 460 Kč/m3 a u III D o 350 Kč/m3. To v případě některých respondentů svědčí, stejně jako u borovice, o menším a u některých sortimentů větším nárůstu nákupních cen nad hodnotami před kůrovcovou kalamitou. V podstatě to samé pak platí také u listnatých kulatinových sortimentů, z nichž na rozdíl od loňského II. pololetí všeobecně podražily jak dubové, tak i bukové. Dubová kulatina razantně podražila v kvalitativních třídách III A/B, III C a III, kde ceny kubíku stouply o až neuvěřitelných 1690, 1350 a 950 Kč na zatím historiky nejvyšší průměrnou hodnotu. Té dosáhla také dubová kulatina ve třídě II, byť ve srovnání s pilařskou surovinou podražila jen v řádu stokorun, o 360 Kč/m3. Ve výrazně nižších částkách pak ceny kubíku stouply také u všech bukových kulatinových sortimentů, ve třídě II o 250 Kč, v III A/B o 240 Kč, III C o 170 Kč a III D o 220 Kč.Řezivo

Zdražení všech jehličnatých a listnatých kulatinových sortimentů se koncem I. pololetí 2022, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, tak i sušeného, kde zejména pak v sortimentech truhlářská prkna, fošny, stavební řezivo a v některých případech také hranoly a boční řezivo, se ceny opět vyhouply, ovšem tentokrát až o několik tisícikorun výše. Z nesušených truhlářských prken nejvíce podražila MD (o 1540 Kč/m3), těsně následovaná BO a BK (shodně o 1530 Kč/m3), SM (o 1490 Kč/m3) a DB (o 900 Kč/m3), a z fošen opět MD (o 1820 Kč/m3), SM (o 1530 Kč/m3), BO (o 1380 Kč/m3), BK (o 890 Kč/m3 a DB (o 770 Kč/m3). U sušených truhlářskýchmateriálů pak na kubíku nejvíce podražila z prken DB (o 1760 Kč), SM (o 1650 Kč), MD (o 1630 Kč) a o něco mírněji BK (o 1190 Kč) a BO (o 1120 Kč). Z fošen pak nejvíce podražily SM, kde cena kubíku stoupla o 1920 Kč, těsně následované fošnami MD (o 1900 Kč), DB (o 1850 Kč), BO (o 1800 Kč) a BK (o 1530 Kč). Ze stavebních sortimentů k radosti tuzemských pilařů, ale bohužel naopak v neprospěch zpracovatelů řeziva, opět výrazně podražily především nesušené MD, SM a BO fošny (o 1910, 1590 a 590 Kč/m3), z exportních fošen pak opět MD, SM a BO (o 1110, 970 a 220 Kč/m3), s nimi pak také MD, SM a BO hranoly (o 2210, 1380 a 790 Kč/m3) a v neposlední řadě také veškeré jehličnaté i listnaté boční řezivo – SM o 1230 Kč/m3, BO o 890 Kč/m3, MD o 1570 Kč/m3, DB o 2830 Kč/m3 a BK o 2090 Kč/m3. Ze sušených stavebních prken a fošen nejvíce podražily MD (o 3140 Kč/m3) a v porovnání s nimi pak o cca polovinu méně (o 1630 respektive 1490 Kč/m3) také SM a BO stavební řezivo.


Původní článek převzat z: https://drevmag.com/cs/2022/07/07/cenovy-vyvoj-kulatiny-a-reziva-16/

137 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page