top of page

Uveřejnění výsledků nabídky dluhopisů vydaných v rámci Prvního a Druhého dluhopisového programu emitenta WOOD SEEDS s.r.o.

SK překlady nabídkových dokumentů

Dokumenty vztahující se k emitentovi

Agent pro zajištění

 Je právnická osoba,která dle §20 a §20a zákona č.190/2004 sb, O dluhopisech a smlouvy

s emitentem zajišťuje práva investorů (upisovatelů).

 

§ 20

Zajištění dluhopisu a agent pro zajištění

(1) Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu a jiné dluhy s dluhopisy související lze ve vztahu ke každé emisi dluhopisů zajistit též zřízením zástavního práva nebo jiného zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů a případně též dalších osob uvedených v emisních podmínkách (dále jen „oprávněné osoby“) na základě písemné smlouvy uzavřené mezi agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem nebo příjemcem jiného zajištění a emitentem nebo jiným poskytovatelem zajištění. Takto zajištěnými pohledávkami mohou být pohledávky podmíněné nebo pohledávky, které mají vzniknout v budoucnu, jakož i pohledávky určitého druhu vznikající v určité době nebo různé pohledávky vznikající z téhož právního důvodu. Ve vztahu k jedné emisi dluhopisů lze ustanovit jen jednoho agenta pro zajištění.

(2) Agent pro zajištění vykonává práva věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch oprávněných osob; to platí i pro případ insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkajících se zástavce nebo jiného poskytovatele zajištění nebo jejich majetku. Plnění získané ze zajištění (dále jen „získané plnění“) náleží oprávněným osobám v poměru určeném v emisních podmínkách; je-li agent pro zajištění bankou nebo obchodníkem s cennými papíry, považuje se získané plnění v tomto rozsahu za majetek zákazníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

1. soubor pozemků vložených k agentovi pro zajištění 

 

Veškeré zástavy ve prospěch Ekvita Invest jsou vymazány ke konci září 2021, tedy ještě před termínem daným ČNB a na všech těchto pozemcích je již Agent pro zajištění uveden jako první zástavní věřitel.

2. aktuální znalecký posudek

bottom of page